OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu zumamoda.sk
Kupujúci odoslaním záväznej objednávky akceptuje tieto Obchodné podmienky pre dodávku vybraného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné ako pre kupujúceho, tak aj pre predávajúceho a riadia sa nimi všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim týkajúce sa nákupu resp. predaja tovaru ponúkaného internetovým obchodom www.modazuma.sk

Objednanie tovaru.

Objednávku je možné realizovať prioritne cez nákupný košík priamo na www.modazuma.sk alebo emailom na modazuma@gmail.com. Je však nutné v oboch prípadoch uviesť minimálne požadované údaje a to presnú špecifikáciu objednávaného tovaru (platí hlavne pre objednávku emailom) a Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, email, tel. č., ulicu s popisným číslom, PSČ, mesto), prípadné iné dôležité skutočnosti môžete uviesť do poznámky.

Hneď po odoslaní objednávky cez nákupný košík Vám bude doručená jej kópia na Váš email.

Následne po kontrole dostupnosti tovaru na sklade Vám bude zaslané potvrdená objednávka taktiež na Váš email. Po jej obdržaní je možné uskutočniť prevod peňažných prostriedkov. PROSÍME VÁS, ABY STE NEUHRÁDZALI PEŇ. PROSTRIEDKY SKOR AKO VÁM BUDE ZASLANÁ POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA. V prípade nejasností alebo nedostupnosti niektorého z tovarov budete kontaktovaný podľa potreby emailom alebo telefonicky.

Potvrdenú objednávku je možné stornovať do 24hodín a to výlučne emailom na modazuma@gmail.com Je potrebné uviesť meno, priezvisko a pripojiť potvrdenú objednávku.

Po 24.hodinách od potvrdenia objednávky predávajúcim sa objednávka považuje za potvrdenú aj zo strany kupujúceho. V takejto fáze je možné objednávku stornovať len v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť celú objednávku pokiaľ

- nebolo možné uskutočniť jej potvrdenie ani emailom ani telefonicky,

- nebola riadne, dohodnutým spôsobom a včas uhradená kúpna cena objednaného tovaru.

Predávajúci má tiež právo čiastočne zrušiť objednávku, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zvýši jeho cena na strane dodávateľa. V týchto prípadoch je možné nahradiť tento tovar iným, podobným tovarom po dohode s kupujúcim. Pokiaľ už bola uhradená kúpna cena takéhoto tovaru a predávajúci sa s kupujúcim dohodne na náhradnom, drahšom tovare, kupujúci je na požiadanie povinný uhradiť rozdiel ceny na účet predávajúceho. V prípade, že je cena náhradného tovaru nižšia alebo sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na náhradnom tovare, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu nedodaného tovaru na jeho účet najneskôr do 10tich kalendárnych dní od písomného nesúhlasu kupujúceho s dodaním náhradného tovaru.2. Poštovné a balné

Objednaný tovar je doručovaný 1. triedou prostredníctvom Slovenskej Pošty, a.s. a to na adresu uvedenú v objednávke, prípadne je po predchádzajúcej dohode s predávajúcim možný osobný odber.

Pri doručení objednaného tovaru Slovenskou Poštou, a.s. predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou Slovenskou Poštou, a.s.

Ceny poštovného:

- osobný odber 0,00 EUR

-objednavka dobierka nad 60 EUR - ZADARMO

-objednávka dobierka do 60 eur - 2,50eur

-objednávka platené na účet nad 40 eur - ZADARMO

-objednávka platené na účet do 40 eur - 1,80 eur

3. Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné uhradiť:

- bankovým prevodom na účet predávajúceho

- vkladom na účet predávajúceho

- paypal4. Dodacia lehota

- tovar na sklade bude dodaný maximálne do 3-5 pracovných dní.V období vianoc treba počítať z oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.

- tovar, ktorý nie je skladom – predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho emailom, prípadne telefonicky. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe a tiež dodacích podmienkach, keďže dodanie takéhoto tovaru je závislé od konkrétneho dodávateľa predávajúceho.

5. Dodacie podmienky a nadobudnutie tovaru

Objednaný tovar je dodaný na miesto uvedené v objednávke. Dopravu tovaru na toto miesto zabezpečuje predávajúci a platí kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky.

Poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcemu a taktiež spísať s dopravcom protokol o škode a ten najneskôr do 24hodín zaslať emailom predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie zásielky až následne po otvorení a prekontrolovaní funkčnosti tovaru, je nutné aby opäť kupujúci kontaktoval dopravcu (Slovenskú poštu, a.s.) a spísal protokol o škode. Je však nutné tovar ďalej nepoužívať resp. zabezpečiť, aby sa ďalej a vážnejšie nepoškodzoval a zachovať všetky jeho obaly.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia pri osobnom odbere, resp. okamihom odberu dopravnou spoločnosťou. S tovarom preberá kupujúci zároveň vždy aj daňový doklad poprípade záručný list.

Tovar je však až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom predávajúceho.
6. Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:

- prevziať tovar späť,

- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7. Ochrana osobných údajovKupujúci súhlasí s oznámením nasledovných údajov predávajúcemu:

- meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska spolu s PSČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu,

- obchodné meno, adresu sídla spolu s PSČ, IČO, DIČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o právnickú osobu.Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uschovanie jeho osobných údajov za účelom zabezpečenia činnosti predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového obchodu (Zuzana Matzenauerová) sa zaväzuje, chrániť získané osobné dáta pred zneužitím. Zároveň prehlasuje, že zverejnené osobné údaje nebude poskytovať tretím osobám.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním informácií týkajúcich sa aktivít, ponúk, zliav, akcií týkajúcich sa predávaného tovaru aj bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho o tento druh informácií. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o nezasielanie uvedených informácií, pričom predávajúci sa zaväzuje rešpektovať želanie kupujúceho.

8. Všeobecné a záverečné ustanoveniaPredávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na oficiálnej stránke internetového obchodu www.modazuma.sk

Kupujúci zaslaním objednávky tovaru potvrdzuje, že si uvedené obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne s nimi súhlasí.Reklamácie

Uvedený reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar kúpený v internetovom obchode www.modazuma.sk Každé vybavenie reklamácie sa riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami reklamačného poriadku.Záručná doba
Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SK. Záručná doba uvedena na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČ) a preto sa tento údaj môže líšiť. Pokial nieje uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka minimálne 24 mesiacov.

Nezrovnalosti
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nieje v súlade s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou) má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcom kúpnej zmluve jej opravou prípadne ak je tovar vadný tak výmenou, ak je tovar nedostačujúci (toto však záleží na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim). Ak nieje takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zlavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktora je uvedena v kontaktoch a do 30 dní od doručenia zásielky bude suma za objednaný tovar poukázaná na účet kupujúceho. Toto neplatí,pokial kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, nieje to vzhladom k povahe vady neúmerné. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť. Vrátenie platby prebieha na účet kupujúceho. Ak kupujúci žiada peniaze vrátiť na adresu, bude mu odoslaná na jeho adresu poštovnou poukážkou alebo ako cenina. V prípade zaslania poukážkou na adresu si dovolujeme vyhradiť právo odpočítať z odoslanej čiastky poplatok za odoslanie alebo poštovné.

Poškodený tovar vplyvom častého používania
Upozorňujeme tiež zákazníkov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) zpôsobené jej častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Kde reklamovať
Ak je v Slovenskej republike spoločnosť určená k prípadnej oprave tovaru tejto značky, alebo ak si zaisťuje opravu priamo výrobca, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej k výkone záručnej opravy. V prípade ak nieje možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Postup reklamácie
Pri uplatnení reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup. Zvolte na našej stránke odkaz „kontakt" a spojte sa s nami telefonicky alebo mailom, kde sa Vám bude venovať obchodník, ktorý sdelí ďalší postup. Pokial to bude možné, doporučíme Vám kontaktovať priamo výrobcu produktu u ktorého bude Vaša reklamácia vybavená. Jinak bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktora je uvedena v kontaktoch.
Ďakujeme za spoluprácu.

Dodanie reklamovaného tovaru späť k predávajúcemu
V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný predávajúcemu a je odoslaný poštou do nášho sídla, je kupujúci odpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Dbajte na kvalitné a pečlivé zabalenie vrácenej veci. Doporúčame tovar vždy posielať dostatečne poistený. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kopiu daňového dokladu, ak nebol s objednávkou dodaný elektronicky e-mailom. Prosím pozor, aj pri osobnom dodaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu alebo odpovedajúcom obale ktorý zaisťuje jeho bezpečný transport. V opačnom prípade predávajúci neručí za prípadne mechanické poškodenie pri preprave tovaru.

Vrátenie tovaru späť bez udania dôvodu
Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. Toto právo sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorý tovar prevzali prostredníctvom osobného odberu, bez ohladu na skutočnosť, či si tovar rezervovali prostredníctvom internetového obchodu alebo nie.

V prípade, že sa zákaznik rozhodne vrátiť tovar, musí ho nepoškodený bez známok užívania alebo opotrebovania (Odtrhnutý štítok-visačka u oblečenia je známkou užívánia!), v pôvodnom obale poslať späť v uvedené lehote. Po prijatí tovaru prodávajúci zákazníkovi vráti späť čiastku odpovedajúcu cene tovaru vopred dohodnutým spôsobom, prípadne vymení za výrobok iný, pokial je to dohodnuté s kupujúcim. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú. V prípade výmeny za iný tovar platí kupujúci poštovné za dodanie tohto tovaru. Toto neplatí v prípade reklamácie - výmeny poškodeného tovaru.

ZGE0OGRlN